Luchtvervuiling door auto’s

Luchtvervuiling door auto's

Fijnstof, ozon, stikstofoxide… dit zijn drie voorbeelden van luchtverontreinigende stoffen die onze gezondheid in gevaar brengen en worden gegenereerd door het wegverkeer. In Duitsland is de luchtvervuiling door auto’s verminderd met behulp van moderne technologie, maar het aantal voertuigen op de weg neemt tegelijkertijd voortdurend toe. Vervuilende emissies van het vervoer spelen daarom nog steeds een grote rol en vormen een uitdaging voor het vervoersbeleid en de samenleving.

De auto is voor Duitsers een integraal onderdeel van het dagelijks leven geworden. Elke tweede persoon in dit land bezit een auto. Verhoogde flexibiliteit, mobiliteit, tijdwinst, maar ook gemak en gewoonte zijn allemaal redenen die spreken voor uw eigen vervoermiddel. Maar dit soort transport heeft ook zijn keerzijde: massale milieuvervuiling veroorzaakt door luchtvervuiling.

Welke verontreinigende stoffen worden door auto’s geproduceerd?

Luchtvervuiling is een wereldwijd probleem dat wordt veroorzaakt door de uitstoot van verschillende verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Naast industrie en landbouw dragen ook het personen- en goederenvervoer hier in belangrijke mate aan bij. Verbrandingsprocessen in automotoren produceren schadelijke gassen en fijnstof uit benzine of diesel.

Met name de transportsector is verantwoordelijk voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS)., Stikstofmonoxide (NO), Koolmonoxide (CO) en het broeikasgas kooldioxide CO2 verantwoordelijk. Door de uitlaatgassen, maar ook als gevolg van bandenslijtage, bodemerosie en stofwerveling, genereren auto’s ook fijnstof.

Bovendien draagt het autoverkeer aanzienlijk bij aan de vorming van ozon op leefniveau. In combinatie met UV-stralen produceren zogenaamde primaire verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxide en koolmonoxide, gevaarlijke fotooxidanten – waaronder ozon. Ozon in de stratosfeer, waar het ons beschermt tegen schadelijke UV-straling, moet hier echter van worden onderscheiden.

In grote steden, waar het verkeer druk is en het brandstofverbruik wordt verminderd met een gestage Stop-en-ga is toegenomen, is de milieu-impact van uitlaatgassen van auto’s bijzonder hoog. Bij ongunstige, windstille weersomstandigheden kan luchtvervuiling tijdelijk zo ernstig worden dat het tot smog leidt. Komt.

Gevolgen voor mens en milieu

Vervuilende emissies van het verkeer hebben ernstige gevolgen voor mens en milieu.

Deze omvatten:

 • gezondheidsproblemen, bijv.
  • Aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma
  • Hoofdpijn en gebrek aan concentratie
  • Beperking van prestaties
  • Hart- en vaatziekten
  • Kanker
 • Smog
 • Klimaatverandering
 • Milieuvervuiling, bijvoorbeeld eutrofiëring van water en bodem
 • daardoor verslechterende ecosystemen
 • Gewasschade door ozonvervuiling
 • Schade aan cultuurgoederen en bouwmaterialen

Fijnstof van de PM Group0,1 zijn zo klein dat ze niet alleen onze longblaasjes binnendringen, maar zelfs de bloedbaan. Dit kan langdurige hartaanvallen of beroertes veroorzaken. Dieselroet aan de andere kant nestelt zich in de slijmvliezen en het longweefsel, waar ze leiden tot ontsteking onder permanente stress[2,3].

Ozon als secundaire luchtverontreinigende stof, is giftig in hogere concentraties en irriteert de luchtwegen en slijmvliezen. Het wordt beschouwd als een irriterend gas en is vooral een probleem tijdens langdurige warme zomerdagen in steden.

Een andere milieubelasting is de uitstoot van auto’s. Broeikasgas CO2 S.A.S. Hoewel dit niet giftig is en dus geen (direct) gezondheidsrisico vormt, draagt het wel in belangrijke mate bij aan klimaatverandering.

Naast luchtvervuiling leiden auto’s ook tot vele andere problemen. Wegverkeer vergt kostbaar vloeroppervlak, vergt veel energie en leidt ook tot geluidsoverlast met gevolgen voor de gezondheid. Zo kan chronische blootstelling aan lawaai onder andere leiden tot gehoorschade en stress.[1].

Auto’s zijn nu milieuvriendelijker dan vroeger…

Het goede nieuws is: sinds de jaren 90 vindt er in Duitsland al een herbezinning plaats. Vergeleken met 1995, zijn de vervuilende emissies van voertuigen gemiddeld aanzienlijk verminderd. Bijvoorbeeld CO2-Emissies per kilometer met een gemiddelde van ongeveer 13% voor auto’s en 31% voor vrachtwagens[2].

Dit komt voornamelijk door de volgende redenen:

 • strengere wettelijke uitlaatgasvoorschriften
 • Verbetering van motoren en uitlaattechnologie
 • Verbetering van de brandstofkwaliteit

Als gevolg hiervan zijn de emissies (per transportuitgaven) van verschillende luchtverontreinigende stoffen uit uitlaatgassen van auto’s in het personenvervoer over de weg in de loop der jaren aanzienlijk verminderd. Ten opzichte van 1995 zijn de volgende emissiereducties bereikt:[2].

 • Zwaveldioxide: – 98%
 • vluchtige organische stoffen (VOS): – 86%
 • Stikstofmonoxide: – 60%
 • Fijnstof: – 72%
 • Koolstofdioxide: – 13%

Dit is echter niet de totale uitstoot van alle auto’s in het land, maar alleen de zogenaamde “specifieke emissies per transportuitgaven”. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheid verkeer – d.w.z. het aantal auto’s op de weg.

… er zijn echter ook veel meer auto’s op de weg

Als je het aantal auto’s meetelt, blijkt dat deze vooruitgang op zijn minst gedeeltelijk misleidend is. Want tegenwoordig zijn er veel meer voertuigen op de weg – dit geldt niet alleen voor auto’s, maar vooral voor vrachtwagens.[2]. Daarnaast is het gebruik van dieselvoertuigen, die aanzienlijk bijdragen aan stikstofdioxidevervuiling in steden, toegenomen.[3].

In het geval van het broeikasgas CO2 Daardoor ligt de totale uitstoot van transport nu zelfs 16% hoger dan halverwege de jaren ’90.[2]. Volgens het Federaal Milieuagentschap stijgt de transportgerelateerde uitstoot van broeikasgassen sinds 2013 weer.

Milieuvervuiling door auto’s: een wereldwijd probleem

In tegenstelling tot Duitsland hebben veel andere landen nog geen strenge uitlaatgasvoorschriften, transportbeleid of katalysatortechnologie. Zo verdwijnen steden in China, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa regelmatig in smog.

Dit raakt op zijn beurt ook ons. Verontreinigende stoffen blijven niet aan de bron van emissies, maar worden door wind en weer over de hele wereld verspreid. Emissies van transport en kolenstroom in China dragen bijvoorbeeld bij aan de luchtvervuiling aan de Amerikaanse westkust.[5].

Luchtvervuiling voorkomen – wat kan er gedaan worden?

De ervaring van de afgelopen 20 jaar heeft aangetoond dat het verminderen van de milieu-impact van het verkeer meer vereist dan alleen het verbeteren van de voertuigtechnologie. Een betere brandstofkwaliteit en moderne katalysatortechnologie kunnen slechts gedeeltelijk bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Uiteindelijk kan een oplossing alleen worden bereikt door een combinatie van duurzaam vervoersbeleid, vooruitgang in onderzoek en technologie en goede public relations. Om de uitstoot in de transportsector efficiënt te verminderen, moet het particuliere autogebruik worden verminderd. Dit betekent het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker maken.

Mogelijkheden zijn:

 • Uitbreiding van het openbaar vervoer
 • Goedkopere prijzen voor bus en trein
 • verhoogde verkeersbeperkingen binnen steden
 • Snelheidsgrens
 • Autodelen
 • meer milieueducatie en verlichting in de samenleving
 • Uitbreiding fietspaden

Kopenhagen laat zien dat het principe van de ‘fietsstad’ mogelijk is. In de Deense hoofdstad fietst meer dan de helft van de bevolking naar school of werk[6]. Waarom? Want de prioriteit ligt hier niet bij de automobilisten, maar bij de fietsers. Door duidelijk afgebakende fietspaden, snelheidslimieten en stoplichten in het voordeel van fietsers ben je met de fiets gewoon sneller en veiliger dan met de auto. Naast betere lucht heeft dit nog een ander voordeel: mensen leven gezonder!